+372 6705 077
info[at]balrock.ee
ET / EN / RU

VESIVARUSTUSTÖÖDE LÜHIKIRJELDUS

Torud pilt• Puurkaevude projekteerimine ja puurimine

Meie kogemus ja andmebaas aitab meil projekteerida ja valmis ehitada puurkaevu pea igasse Eestimaa punkti. Meie masinapark võimaldab puurida nii madala puurkaevu esimesse veekihti ühe majapidamise tarbeks kui ka sügava puurkaevu või puurkaevude grupi terve linna veehaardeks. Ühena vähestest suudame tellijale pakkuda puurkaevu ka paigas, kus geoloogiline läbilõige on keeruline – vettandvad kivimid on pudedad ja varisevad, veega kipub kaasnema liiv ja veekihi tootlikkus on väike (sageli Eesti põhjarannikul). Sellistel puhkudel nõuab kvaliteetse puurkaevu rajamine selle tööosa kindlustamist spetsiaalsete filtritega, milliseid tarnime Euroopa juhtivalt tootjalt sel alal GWE pumpenboese GmbH (roostevaba terasest ja plastist filtrid ning manteltorud).

• Veepumbad, pumplad, mahutid, veevarustussüsteemid

Et puurkaev ei jääks vaid üle maapinna ulatuvaks toruotsaks, pakume tellijale välisvesivarustust paketina “võtmed kätte” – paigaldame puurkaevu süvapumba, vajadusel rajame pumplahoone ja mahutid, paigaldame hüdrofoori ja automaatikaseadmed ning vajadusel ka veepuhastusseadmed, ehitame välja torustikud pumplas ja pumplast tarbijateni. Pumbatootjatest oleme maaletoojateks sellisele tuntud tootjale nagu SAER Elettropompe S.p.a., mille nomenklatuuri kuuluvad kõikvõimalikud erinevad pumbad nii puhta kui reovee pumpamiseks.

Puurpink
• Pumplate rekonstrueerimine

Seoses ühinemisega Euroopa Liiduga on ka Eestile seatud rangemad nõuded ühisveevarustuse kvaliteedile nii vee koostise kui ka seadmete ja rajatiste osas. Selle tõttu on kohalikud omavalitsused ja teised veevärkide valdajad viimase kümnekonna aasta jooksul rekonstrueerinud amortiseerunud ja nõuetele mittevastavaid pumplaid nii ehituslikult, seadmete, torustike, automaatika ja elektripaigaldiste osas kui ka veepuhastusseadmeid paigaldades. BalRock OÜ-l on olnud selles suur osa – teostatud on sadakond sellist tööd ja kogutud rikkalik kogemustepagas pumpla kui terviku uuendamisel.

 

• Puurkaevude hooldus ja remont

Oma eluea jooksul vajab puurkaev nagu mitmedki teised rajatised aeg-ajalt hooldust, harva ka remonti. Hooldus seisneb enamasti kaevu puhastuspumpamises, mille käigus pestakse välja kaevu põhja kogunenud sete, samas puhastatakse ka torude sisepind, määratakse kaevu uued ekspluatatsiooniparameetrid ning võetakse veeanalüüsid. Märgiks, et puurkaev hooldust vajab, on vee kvaliteedi halvenemine, liiva esinemine väljapumbatavas vees ja pumba ajutine või sage “kuivalejäämine”. Selle töö teostamiseks on meil Eestis ainulaadne kompressoripark, milledest võimsamad Atlas-Copco tehase seadmed toodavad suruõhku kuni 21 m³/min rõhul kuni 21 bar. Remonti vajab puurkaev siis, kui sinna on alla kukkunud süvapump või muid esemeid, manteltoru on läbi roostetanud ja lekib või on keegi kurikael kaevu täis loopinud. Ka sellisel juhul oleme valmis tellijaid aitama ja kaevu korda tegema.

Puurpink pilt• Puurkaevude videouuringud

2011.a soetas BalRock OÜ puurkaevude filmimiseks videokaamera, mis võimaldab filmida kuni 500 m sügavusi puurkaevusid ja anda adekvaatne eksperthinnang manteltorude ja filtrite seisukorrale.

• Puurkaevude likvideerimine

Aastakümnete möödudes amortiseerub puurkaev nagu enamus teisigi rajatisi niivõrd, et nõuab likvideerimist. Sama tuleb teha ka siis, kui puurkaev on jäänud omanikuta või mõnel muul põhjusel ei leia enam rakendust. Et mitte ohustada keskkonda, tuleb ka sellised kaevud likvideerida. Sedagi teenust oleme valmis tellijaile pakkuma.

• Postiaugud ja maanduskontuuride puuraugud

Pakume kõiki liiki posti- ja maandusaukude puurimistöid ka suurema läbimõõduga (kuni 1000 mm) kui tavaline ja seda ka kaljupinnases.

TAGASI ÜLES