+372 6705 077
info[at]balrock.ee
ET / EN / RU

Teave ohutusabinõude ja õnnetuse kohta

BalRock OÜ lasustab Lõhangu kinnistul paiknevas käitises kemikaaliseaduse kohaseid plahvatusohtlikke kemikaale.

Käitisega seotud ohutusabinõude kohta annab BalRock OÜ-s infot:

Jüri Järvet, tehnikadirektor, telefon: +372 5022 252,

e-post:  juri.jarvet[at]balrock.ee

BalRock OÜ on pädevale asutusele esitanud kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid ja omab vastavat tegevusluba. Infot viimase kohapeal tehtud riikliku järelevalvetoimingu kohta on võimalik leida Päästeameti kodulehel (https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted) ning üksikasjalikku teavet viimase järelevalve toimingu, inspekteerimiskava ja täiendava teabe kohta on võimalik saada pädevatelt asutustelt: Päästeamet (rescue@rescue.ee, üldtelefon: 628 2000) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (info@ttja.ee, üldtelefon: 667 2000) ning Balrock OÜ (info[at]balrock.ee).

Päästeameti poolt on koostatud ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan, mis on koostatud õnnetusest tulenevate kõigi käitisest väljaspool ilmnevate tagajärgedega toimetulemiseks ning, et see on leitav Päästeameti kodulehelt (https://www.rescue.ee/et/ettevottevaeline-haedaolukorra-lahendamise-plaan).

Käitleja teeb koostööd Päästeametiga, et tagada suurõnnetuse korral tegutsemine ja vähendada suurõnnetuse tagajärgi.

Võimaliku õnnetuse korral soovitame järgida kõiki Päästeameti poolt antavaid juhiseid!

Võimalikud õnnetused ja nende tagajärjed:

 • Tulekahju: mürgiste ainete levik, süttimisoht ning põletused, mis on tingitud soojuskiirgusest, plahvatus.
 • Plahvatus: purustused ning kahjustused, mis tekivad lööklaine raadiuses tekkiva ülerõhu tõttu ning soojuskiirguse tagajärjel, lendavad killud.
 • Suurõnnetuse korral on oht saada vigastusi plahvatuse tagajärjel paiskuvatest esemetest ja kildudest, samuti on oht saada vigastada lööklaine tagajärjel. Samuti võib ohualas lenduda põlevaid osakesi, mis võimaliku kahjuna võivad süüdata käitist ümbritsevat maastikku.
 • Oht inimeste elule ja tervisele. Esineb varaline kahju. Võimalikud keskkonnakahjud seoses tulekustutusveega.

Kaardil on näidatud käitise ohuala 645 m. Ohuala piiresse jääv maa-ala ei ole ette nähtud inimeste alaliseks või ka perioodiliseks elamiseks! Rakendatavad meetmed tagajärgede piiramiseks, sh kaitsevahendite ja ressursside loetelu: tulekustutid, veevõtukohad, liiv, kulutulega võitlemise vahendid.

Inimeste hoiatamiseks suurõnnetuse korral on ettevõtte territooriumile paigaldatud häiresireen.

Sireeni kasutatakse kõikide suurõnnetuste või hädaolukordade  puhul. Võimalikku õnnetust võib kahtlustada ka kuuldes plahvatust ladudest.

Üldhäire signaal:  Õnnetuse korral rakendub territooriumil häiresireen vahelduva helisignaali  kestvusega 60 sek. Tsüklit korratakse.
Kontroll: Häiresireeni kontroll toimub üks kord kuus, esimesel esmapäeval, keskpäeva paiku, ühekordse  sireeni sisselülitusega kuni 7 sekundiks. Testimise signaal inimestele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

 

Tegevusjuhised üldhäire sireeni kuulmise korral:

 • Kuuldes sireeni teavita ka sellest naabreid, vajadusel osuta abi.
 • Viibides väljas, liigu risti tuule suunaga, sh autos olles sulge uksed ja aknad ning lülita välja ventilatsioon ning liikuda võimalikult kaugele ohualast.
 • Võimalusel mine siseruumi ja püsi seal, sulge aknad-uksed ning ventilatsiooni avad.
 • Lülita sisse Vikerraadio, Raadio 4 või telekanal ETV ja kuula seal antavaid juhiseid.
 • Informatsiooni saad ka rescue.ee ja riigiinfo telefonilt 1247.
 • Käitise piirkonnas viibivaid inimesi teavitatakse ka suusõnaliselt ja soovitame jälgida meediakanaleid.
 • Harjumatute lõhnade esinemisel hoia suu ja nina ees niiskeid rätikuid.
 • Ära kasuta lahtist tuld!
 • Kasuta telefoni ainult äärmisel vajadusel, et mitte koormata telefoni liine.

Õnnetuse korral teavitatakse Häirekeskust, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit ja kohalikku omavalitsust.

Koostamise kuupäev: 16.04.2024